Ordlista när du ska bygga eget hus

När du ska bygga ett eget hus kan det vara flera krångliga ord, begrepp och termer som är svåra att begripa sig på. Som om det inte vore nog med alla valmöjligheter du ställs inför när du ska bygga eget hus. Däremot behöver du dock inte oroa dig för att du inte pratar samma språk som byggledaren eller arkitekten, det är ju därför du anlitar oss. Som stöd har vi tagit fram en ordlista med ord som du kan stöta på under resans gång.

AVGIFTER

Kommunens bygglovsavdelning tar ut avgifter för bygglov, anmälan, rivningslov, förhandsbesked, kartunderlag till bygglovsansökan, ev. planavgift med mera.

AVROP

I ert avrop fastställs era slutliga val, både interiört och exteriört. När avropet har signerats då är era val definitiva och det kan bli dyrt att ändra.

BBR (Boverkets byggregler)

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

BOA (Bostadsarea)

BOA är den yta i ett hus som är användningsbar för boende.

BRUTTOAREA (BTA)

Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor. Svensk standards definition av bruttoarea är: Area av mätbara delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdighet angiven begränsning.

BYGGHERRE

Byggherren (den som avser bygga och bo i huset) har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller såväl de tekniska egenskapskraven som övriga krav på till exempel hälsa, säkerhet och energihushållning. Byggherren ska därför utse en kontrollansvarig.

BYGGLOV

Ett bygglov är kort och gott ett tillstånd som krävs från kommunen för att bygga nytt, bygga till eller att göra större ändringar. Syftet med det hela är att all ny bebyggelse ska gå i harmoni med den gamla.

BYGGMÖTE

Under byggtiden kommer projektledaren att kalla till byggmöten för att t.ex. informera om olika skeden i processen.

BYGGNASDSAREA (BYA)

Area som en byggnad upptar på marken. Balkong/altan lägre än tre meter över marknivån räknas in. Svensk standards definition av byggnadsarea är: Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.)

DELAD ENTREPRENAD

Delad entreprenad innebär att du upphandlar och skriver kontrakt med flera hantverkare, entreprenörer och leverantörer, samt bär ansvaret för arbetsmiljön på byggplatsen. Detta blir aktuellt om du väljer att köpa en stomme från oss.

DETALJPLAN

Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. Fastighetsbildning och bygglov ska i princip alltid följa en gällande detaljplan.

ENERGIBERÄKNING/ENERGIDEKLARATION

En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnation.

GROVPLANERING TOMT

Enkelt uttryckt innebär grovplanering att man ser till de grova förändringar på tomten som behöver göras för att det ska bli en byggbar tomt. Som exempel kan nämnas att röja tomtytan från vegetation i form av träd, spränga eller forsla bort stora stenar, schakta bort jordmassor för att jämna till tomten etc.

RIVNINGSLOV

Rivningslov krävs när du ska riva en byggnad eller en del av byggnad om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.