Mälarvillans integritetspolicy och policy för behandling av personuppgifter

Grundläggande principer

Mälarvillan AB, 556653-8343, Sjöhagsvägen 6, 721 32 Västerås är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker hos Mälarvillan.

Mälarvillan förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar och skyddar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

I anslutning till intresseanmälan för diverse ändamål:
Namn, telefonnummer, adress, e-post, byggort, ifall man vill bli kontaktad av säljare och om man har tomt.

Beställning av produkter/tjänster, förfrågningar, registrering för att ta del av material/information:
Namn, kontaktuppgifter och information som är nödvändig för ev. fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen.

Vid avtal:
Namn, telefonnummer, e-post, personnummer, bostadsadress, byggplatsadress, fastighetsbeteckning samt information om vilka tjänster och produkter du beställer.

Felanmälan:
När du kontaktar vår eftermarknadssupport samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Förbättring av tjänster, produkter och kommunikation:
Information som kan röra Din bostadsort och liknande.


Ändamål och rättslig grund till behandlingen

Vi samlar personuppgifter för att hantera intresseanmälningar och andra ärenden, förbereda husförslag, förberedande av avtal, administrera våra kundrelationer, leverera varor och tjänster kopplat till avtalet, samt för statistik och utvärdering.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Mälarvillan hanterar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om det framgår att behandlingen grundar sig på samtycke eller berättigat intresse kan du kontakta oss för att återkalla ditt samtycke eller be oss avsluta en behandling som grundar sig på berättigat intresse, om du motsätter dig denna behandling.


Statistik och utvärdering

Mälarvillan hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Denna behandling grundar vi på berättigat intresse. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att Dina uppgifter används för direkt marknadsföring i fortsättningen.

Mälarvillan kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

Mälarvillan utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.


Personuppgiftshantering för Intressent

När du först kommer i kontakt med oss och anmäler intresse för objekt, tomtinformation och annan info som kan vara intressant när man planerar bygga hus, husvisningar, katalogbeställningar, skapas ett prospekt i vårt intranät eller mailinkorg. Om du önskar bli kontaktad av säljare registrerar vi personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och kunna ge dig rätt och relevant information samt erbjudanden. Vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter grundar sig i detta skede på avtal, eftersom syftet är att ingå avtal. Om du väljer att inte gå vidare i processen kommer vi att lagra dina personuppgifter och ärendeuppgifter under fyra år. Den sistnämnda behandlingen grundar vi på berättigat intresse.


Personuppgiftshantering vid förberedelser inför avtal

När och om du vill gå vidare med oss i processen och önskar en personlig offert, skiss av hus eller vill ha hjälp med annat som rör ditt nya boende samlar vi in personuppgifter. Äger du en egen fastighet som du vill bygga på sparar vi också uppgifter om detta. Dessa uppgifter behandlar vi i syfte att vi gemensamt ska komma fram till vilken produkt som är bäst lämpad för dig och för att kunna ta fram ett avtal som båda parter känner sig nöjda med. Personuppgifterna behandlas i detta skede för att förbereda för att ett avtal ska träffas och grundas därmed på den rättsliga grunden avtal. Om du i detta skede ändrar dig och inte vill fortsätta arbetet med att ta fram ett avtal så har du rätt att få uppgifterna raderade. Då kommer du dock behöva lämna dessa uppgifter på nytt om du vill fortsätta arbetet med att ta fram ett avtal. Om vi inte går vidare i processen att träffa avtal kommer vi att lagra dina personuppgifter och ärendeuppgifter under två år. Den sistnämnda behandlingen grundar vi på berättigat intresse.

Personuppgiftshantering efter avtals ingående
När du har köpt ett hus eller annat objekt av oss behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna utforma, tillverka, leverera, färdigställa och fakturera ditt hus enligt överenskommelse. Vid behov delar vi dina personuppgifter med materialleverantörer och lokala entreprenörer samt transportbolag för att färdigställa och leverera ditt hus. Med dessa bolag har vi upprättat biträdesavtal för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas på ett sätt som står i strid med denna policy. Vi överlämnar också vissa av dina personuppgifter till det försäkringsbolag som bl.a. utfärdar en färdigställandeförsäkring där du blir förmånstagare. När du flyttat in i ditt hus sparar vi personuppgifter om dig och din fastighet för att kunna fullfölja våra förpliktelser enligt avtalet som även tillvarata våra rättigheter. I detta skede behandlas dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig. Det är därmed inte heller längre möjligt att få uppgifterna raderade. Däremot har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. När vi träffat ett avtal kommer vi att lagra dina uppgifter under 12 år.

Personuppgiftshantering vid sponsring eller bidrag
När du kontaktar oss för att söka bidrag eller sponsring eller på annat sätt kontaktar oss hanterar vi dina personuppgifter för att kunna administrera din förfrågan. Denna behandling kan grunda sig på såväl avtal som berättigat intresse beroende på vad ärendet gäller. Vi kommer då att lagra dina uppgifter så länge som det behövs men någon generell tid kan inte anges.


Hur länge lagras dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att fullgöra ändamålet med respektive behandling. Vid behandling som grundar sig på exempelvis avtal kan vi spara dina uppgifter i minst 10 år i enlighet med konsumentköplagen avseende t ex garantiärenden.


Säkerhet

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för undvikande av t ex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Mälarvillan AB anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.


Dina rättigheter när vi hanterar dina personuppgifter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt hur och för vilket ändamål vi behandlar dessa personuppgifter. Du har också rätt att få information om personuppgifterna lämnats ut till någon annan. Du får också begära ut en kopia på de personuppgifter som behandlas. För att kunna garantera att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt kan Mälarvillan begära ytterligare information för att säkerställa att det är dina personuppgifter du begär tillgång till.

Rätt att bli glömd
Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller
a. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
b. Du inte längre samtycker till behandling av personuppgifterna och vår rätt att behandla uppgifterna grundar sig uteslutande på ditt samtycke
c. Dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna väger tyngre än våra eller någon annans berättigade intressen av att behandla uppgifterna
d. Dina personuppgifter behandlats på ett olagligt sätt
e. Dina personuppgifter måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse

Du har dock inte rätt att få uppgifter raderade som behöver behandlas för att fullgöra ett avtal där du är part.

Rättelse och insyn/information
Mälarvillan strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel:  021-470 56 00       
Postadress: Mälarvillan AB Sjöhagsvägen 6, 721 32 Västerås
E-postadress: info@malarvillan.se

Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller
a. Om du har meddelat oss att de personuppgifter vi behandlar inte är korrekta så kan du begära att vi ska begränsa vår behandling till dess att vi kontrollerat uppgifterna eller uppdaterat dem.
b. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas.
c. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men uppgifterna ändå inte kan raderas då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
d. Om du invänt på behandlingen av personuppgifter så kan du begära att vi begränsar behandlingen i avvaktan på att vi utreder om behandlingen är korrekt.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och föra över dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar
Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen eller någon annans berättigade intressen.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte står i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) så har du rätt att klaga till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).


Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.


Cookies

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet (till exempel smartphone eller tablet) via din webbläsare. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på en specifik webbplats.

VAD ANVÄNDER VI COOKIES TILL?
Vi använder cookies för att göra användarupplevelsen av webbplatsen bättre och för att kunna anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov. Vi använder även cookies för att sammanställa statistik för hur besökare använder webbplatsen.

VILKA TYPER AV COOKIES ANVÄNDER VI?
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den typen kallas för ”persistent cookie”. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. En ”persistent cookie” lagras på din enhet en längre tid eller till dess att du själv tar bort den. Hur länge cookien lagras på din enhet beror på ”livstiden” för den specifika cookien. Den andra typen av cookies kallas ”session cookies”. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

TREDJEPARTSCOOKIES
Begreppet tredjepartscookies betyder att cookien kommer från en tredje part. Det är leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker webbplatsen. Detta är för att göra det möjligt för dem att leverera de tjänster de tillhandahåller.

Vi använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik i analysverktyg som till exempel Google Analytics, som du kan läsa mer om här nedanför. Om du inte accepterar att tredjepartscookies används kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar ställa in så att tredjepartscookies inte accepteras.

GOOGLE ANALYTICS
Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar.
Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: https://policies.google.com/privacy/partners.

GOOGLE REMARKETING
Vi använder tjänsten Google Remarketing, för att baserat på data från Google Analytics, styra remarketing-annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på våra besökare.

FACEBOOK
Det sociala nätverket Facebook placerar cookies på din dator för bland annat autentisering mot ditt Facebook-konto, annonsering och statistik. Du kan läsa mer om hur Facebook använder cookies här: https://sv-se.facebook.com/policies/cookies/.


Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av andra bolag i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna integritetspolicy. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy. Vi ingår då avtal med dessa aktörer för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och vår integritetspolicy.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

Här nedan listar vi några exempel på när vi i vissa fall behöver dela med oss av dina personuppgifter till annan part. Fler fall finns:

– Underleverantörer som hjälper oss att bedriva vår verksamhet (till exempel; materialleverantörer, transportbolag, entreprenörer, IT-support mm).

– Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå vid kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag.

– Vid husköp överlämnar vi vissa av dina personuppgifter till det försäkringsbolag som bl.a. utfärdar en färdigställandeförsäkring där du blir förmånstagare.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.


Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på http://www.malarvillan.se. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Vitriolladan
Drömmen om att bygga eget

I en skogsbacke i Sörmland bygger Jenny och Fredrik sitt ladhus, ett 20 meter långt bygge med högt i tak, naturfärger och öppna ytor. Stommen till det speciella huset levererades av Mälarvillan, sedan tog det unga parets egna arbete vid. Hela resan med bygget dokumenterar de via Instagram-kontot Vitriolladan.

"Valet föll på Mälarvillan för att de var så flexibla. De hjälpte oss att rita utifrån vårt bygglov och anpassade processen efter var vi ville bryta och ta över bygget själva"

Villa 1736
Herrgårdskänsla utanför Enköping

I Grillby utanför Enköping ligger ett magnifikt vitt hus med herrgårdskänsla. Omgärdat av åkrar, stenmur och äldre gårdshus reser sig ett nybyggt, vitt trähus med halvcirkelformade fönster i det svarta taket.

Villa 1829
Nybyggd idyll på gammal tomt

Mitt ute på landbyggden en dryg mil från Västerås city, omgärdat av skog och öppna åkrar ligger några hus utspridda. Här bor Conny och Annika i sin nybyggda villa, ett vitt trähus med öppna ytor, högt i tak och höga glaspartier.

Villa Franck 10311
Stomhus på Stenhäll

Mitt på ett berg, med vidunderlig utsikt i Askersund ligger familjen Francks nybyggda Mälarvilla. – Vi letade länge efter tomt och gillar omgivningarna här med nära skog och vatten. Vi fick tips om Mälarvillan, som har levererat till flera nöjda kunder i området, säger Magnus och Marie.

Villa Sigtuna 1834
Arkitektritat vid Mälaren

Som sista hus vid den kommunala vägen i Sigtuna ligger parets Ylva och Per-Olof Satrells arkitektritade villa. Här har naturtomten satt förutsättningarna för utformningen av huset, som följsamt lyder berghällens lutning och tomtens annorlunda form.

Villa Strängnäs 10972
Unikt Vinkelhus

I ett lugnt villaområde i Strängnäs har familjen Wrede byggt sitt drömhus i enplan. Huset är ritat för tomten och ligger i vinkel, med fasad mot gatan och en öppen tomtyta upp mot en liten skogsbacke.

Villa Tillinge Lötsunda
Extra allt i Enköping

På en gård, omgiven av flera faluröda byggnader, reser sig ett magnifikt ljust hus i traditionell lantlig stil. Här på landet utanför Hummelsta i Enköping har Fredrik och Eva byggt sin husdröm på gammal släktmark. Allt är väl tilltaget, såväl boyta som takhöjd.

Villa 1824
Nyfunkis i Tyresö Strand

I Tyresö strand i sydöstra Stockholm reser sig ståtligt ett grått hus i modern stil på en kuperad tomt. Skapat från inspirationsbilder och en planskiss på bakplåtspapper.